Artwork > Ceramic

Portrait ceramic Haniwa
Haniwa
Rake stoneware
16 x 14 cm
2017